അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, February 02, 2005

ശ്ലോകം 110 : മല്ലാരിപ്രിയയായ ഭാമ സമരം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

മല്ലാരിപ്രിയയായ ഭാമ സമരം ചെയ്തീലയോ? തേര്‍ തെളി-
ച്ചില്ലേ പണ്ടു സുഭദ്ര? പാരിതു ഭരിക്കുന്നില്ലെ വിക്ടോറിയാ?
മല്ലാക്ഷീമണികള്‍ക്കു പാടവമിവയ്ക്കെല്ലാം ഭവിച്ചീടുകില്‍
ചൊല്ലേറും കവിതയ്ക്കു മാത്രമവളാളല്ലെന്നു വന്നീടുമോ?

കവയിത്രി : ഇക്കാവമ്മ
കൃതി : സുഭദ്രാധനഞ്ജയം (സുഭദ്രാഹരണം?) നാടകം

0 Comments:

Post a Comment

<< Home