അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, January 18, 2005

ശ്ലോകം 7 : നീലക്കാര്‍ കൂന്തലോടും...

ചൊല്ലിയത്‌: ഹരിദാസ്‌

നീലക്കാര്‍ കൂന്തലോടും നിടിലമതില്‍ വിളങ്ങുന്ന നല്‍ ഗോപിയോടും
ബാലാദിത്യപ്രകാശത്തൊടുമതിമൃദുവാം പുഞ്ചിരിക്കൊഞ്ചലോടും
ചേലേറും ചേലയോടും കരമതില്‍ വിലസും ശംഖ ചക്രാദിയോടും
കോലും കൃഷ്ണസ്വരൂപം കുരുസഭയിലലങ്കാരമായിബ്ഭവിച്ചു

കവി : നടുവത്ത്‌ അച്ഛന്‍ നമ്പൂതിരി
കൃതി: ഭഗവദ്ദൂത്‌

0 Comments:

Post a Comment

<< Home