അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 01, 2005

ശ്ലോകം 273: കാണം വിറ്റോണമുണ്ണും പതിവു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ജ്യോതിര്‍മയി

കാണം വിറ്റോണമുണ്ണും പതിവു പടി തുറന്നൂ വിദേശിയ്ക്കു,പിന്നീ-
ടാണത്തം രാജ്യവും വെച്ചടിയറവു പറഞ്ഞോണമുണ്ടൂ മഹാന്മാര്‍
കാണം തീര്‍ന്നൂ തിരിച്ചൂ ധ്വര, ദുര തറവാടോരിവെച്ചുണ്ടു നാമി-
ന്നോണം വിറ്റുണ്ടിടാം, പാടുക പശികെടുവാന്‍ 'ടൂറിസം വെല്‍വുതാക'!

കവി : പി.സി.മധുരാജ്‌
വൃത്തം : സ്രഗ്ദ്ധര

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home