അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Thursday, February 17, 2005

ശ്ലോകം 185 : വെണ്‍മതികലാഭരണന്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ

വെണ്‍മതികലാഭരണ, നംബിക, ഗണേശന്‍,
നിര്‍മ്മലഗുണാ കമല, വിഷ്ണുഭഗവാനും,
നാന്‍മുഖനുമാദി കവിമാതു ഗുരുഭൂതര്‍
നന്‍മകള്‍ വരുത്തുക നമുക്കു ഹരിരാമ!

കവി : എഴുത്തച്ഛന്‍
കൃതി : രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം
വൃത്തം: ഇന്ദുവദന

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home