അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, February 11, 2005

ശ്ലോകം 171: സ്പഷ്ടം ഭൂമി മറയ്ക്കലിന്ദു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

സ്പഷ്ടം ഭൂമി മറയ്ക്കലിന്ദു തെളിയും, വീണ്ടും മുഹൂര്‍ത്തത്തില-
പ്പുഷ്ടശ്രീരവി മൂടിയാലുമുയരും പക്ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ മതി;
ദുഷ്ടക്കാലമഹാഗ്രഹത്തിനിരയായീ 'രാജരാജേ'ന്ദു! ഹാ!
കഷ്ടം 'രോഹിണി' യക്കലേശനെയിനിക്കാണില്ല കേണാലുമേ.

കവി : കുമാരനാശാന്‍
കൃതി : പ്രരോദനം

1 Comments:

 • At 2/11/2005 08:57:00 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  The following commentary was provided by Umesh P Nair:This was written when എ. ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ passed avay. ആശാന്‍ compares ARRV to a moon, which is permanently gone after a terrible eclipse, unlike the normal moon which may come back after a while after an eclipse.

  There are some very good usages in this SLOkam:

  ഭൂമി മറയ്ക്കുക : For the moon, it refers to the lunar eclipse. For ARRV, it refers to the fact that his body is made invisible by the Earth.

  രവി മൂടിയാല്‍ : രവി means the sun and fire. Sun, in the case of moon, while fire in the case of the body.

  I am sure "paksham" also is used this way. It is obvious for the moon, but not sure what is meant about the body.

  ദുഷ്ടക്കാലമഹാഗ്രഹം : For moon, ദുഷ്ട+കാല+മഹാ+ഗ്രഹം - refers to the black "planet" (രാഹു or കേതു) that causes the eclipse. For ARRV, ദുഷ്ട+കാല+മഹാ+ആഗ്രഹം. Note that "കാല" means time, യമന്‍ and black. it meens he became the victim of the desire of യമന്‍ (or time), the God of death.

  രാജരാജേന്ദു : പ്രകാശിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്‍ എന്നും രാജരാജനാകുന്ന ചന്ദ്രന്‍ എന്നും.

  രോഹിണി : For moon, it is one of his wives. For ARRV, I think (somebody please correct me), it was the name of his house.

  കലേശന്‍ : It is a synonym of moon (one who has many കലകള്‍ or phases). For ARRV, it means an artist.

   

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home