അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, May 24, 2005

ശ്ലോകം 430 : മുറ്റും സൌഖ്യമിയന്നൊരുരസം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

മുറ്റും സൌഖ്യമിയന്നിടുന്നൊരുരസം കണ്ടെത്തിനേനന്നു ഞാന്‍
അത്യാനന്ദമിയന്നതിന്‍പടി ഗൃഹേ ചെയ്യാനൊരുമ്പെട്ടതും
മുറ്റത്തെത്തി വഴക്കടിച്ചൊരു മഹാമാലാഖ സാത്താനുമായ്‌
"കഷ്ടം പാപമിതെ"ന്നൊരാ,ളിതരനോ ചൊന്നാന്‍ "പവിത്രം" പരം.

കവി : ബാലേന്ദു / ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍
വൃത്തം : ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

0 Comments:

Post a Comment

<< Home