അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, April 22, 2005

ശ്ലോകം 354 : മെല്ലെച്ചെന്നിട്ടു ഷെല്‍ഫില്‍...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

മെല്ലെച്ചെന്നിട്ടു ഷെല്‍ഫില്‍ത്തുണിയുടെ പുറകില്‍ക്കണ്ട റമ്മൊട്ടു ചില്ലിന്‍
വെള്ളഗ്ലാസ്സില്‍പ്പകര്‍ന്നിട്ടടവിലൊരുതുടം പൊക്കി മുക്കില്‍പ്പതുങ്ങി
വെള്ളം പോലും തൊടാതങ്ങതു ഞൊടിയിടകൊണ്ടൊറ്റവീര്‍പ്പില്‍ക്കുടിക്കും
കള്ളന്‍, സീമന്തപുത്രന്‍, ബഹുവിധദുരിതം നല്‍കുവോന്‍ കയ്യിലാമോ?

കവി : ബാലേന്ദു
വൃത്തം : സ്രഗ്ദ്ധര

(കാത്തുള്ളില്‍ അച്യുതമേനോന്റെ "തിണ്ണം ചെന്നിട്ടു തീയില്‍..." എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ ഹാസ്യാനുകരണം. ഈ ശ്ലോകം e-സദസ്സില്‍ ഒരു മദ്യവിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീടുള്ള കുറേ ശ്ലോകങ്ങള്‍ മദ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ളവയായിരുന്നു. അവയില്‍ ചിലതൊക്കെ പെട്ടെന്നു രചിക്കപ്പെട്ടവയും. )

0 Comments:

Post a Comment

<< Home