അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, March 30, 2005

ശ്ലോകം 262: ലോലനാര്യനുരുവിട്ടു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ഉമേഷ്‌ നായര്‍

ലോലനാര്യനുരുവിട്ടു കേട്ടൊരാ
ബാലപാഠമഖിലം മനോഹരം
കാലമായധിക, മിന്നൊരക്ഷരം
പോലുമായതില്‍ മറപ്പതില്ല ഞാന്‍

കവി : കുമാരനാശാന്‍
കൃതി : നളിനി
വൃത്തം : രഥോദ്ധത

0 Comments:

Post a Comment

<< Home