അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, March 07, 2005

ശ്ലോകം 228 : ലളിതം ഫണി തന്നുടെ....

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ / ഉമേഷ്‌ നായര്‍

ലളിതം ഫണി തന്നുടെ പത്തികളില്‍
തളിര്‍ തന്നൊളി വെന്നൊരു ചേവടിയാല്‍
തളയും വളയും കളസുസ്വനമോ-
ടിളകും വിധമാടി വിളങ്ങി ഭവാന്‍.

കവി : സി. വി. വാസുദേവ ഭട്ടതിരി
കൃതി : നാരായണീയം പരിഭാഷ (55:9)
വൃത്തം : തോടകം

0 Comments:

Post a Comment

<< Home