അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, March 04, 2005

ശ്ലോകം 205 : ഓര്‍ക്കിലാക്കിഴവനാം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ജ്യോതിര്‍മയി

ഓര്‍ക്കിലാക്കിഴവനാം ജടായു പോയ്‌
സ്വര്‍ഗ്ഗമെത്തിയതിലെന്തഴല്‍പ്പെടാന്‍
ജര്‍ജ്ജരാംഗമുടല്‍ നല്‍കി നേടിനാന്‍
ചന്ദ്രികാധവളമാം യശസ്സവന്‍

കവി: പി. ചന്ദ്രശേഖരവാരിയര്‍, അഷ്ടമിച്ചിറ
കൃതി: കൈരളീഭൂഷണം
വൃത്തം: രഥോദ്ധത

0 Comments:

Post a Comment

<< Home