അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, March 04, 2005

ശ്ലോകം 204 : എന്നാലുമിംഗ്ലീഷറിയും...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

എന്നാലുമിംഗ്ലീഷറിയും ജനങ്ങള്‍
നന്നായിയെന്നായ്‌ പറയും ചിലേടം
ഒന്നാണെനിക്കീയിതില്‍ മെച്ച,മിംഗ്ലീ-
ഷിന്‍ നാറ്റമേല്‍ക്കാതിതു ചെയ്തുവല്ലോ.

കവി: കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരന്‍
വൃത്തം: ഇന്ദ്രവജ്ര

0 Comments:

Post a Comment

<< Home