അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Tuesday, June 07, 2005

ശ്ലോകം 482 : നാരായണീയം പരമം പവിത്രം...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ബാലേന്ദു

നാരായണീയം പരമം പവിത്രം
പാരായണത്തിന്നു മുതിര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍
നേരായി നന്നായുരുവിട്ടിടാനായ്‌
നാരായണീ നാവിലുദിച്ചിടേണേ.

കവി : ബാലേന്ദു
വൃത്തം : ഇന്ദ്രവജ്ര

0 Comments:

Post a Comment

<< Home