അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Monday, January 17, 2005

How to read this blog

You will need the following to read the contents of this blog:

  • A unicode font for Malayalam: If you don't have one, check http://anjali.port5.com/, the "Anjali" unicode font from Kevin and Siji ( http://spaces.msn.com/members/thulasi/)
  • Proper setup to read Malayalam unicode on your computer:
  • Of course, you should know how to read Malayalam ;-)

    All subsequent posts should be in Malayalam unicode. For posting, you can use a variety of tools, including
  1. The Unicode converter offered by Cibu Johny's ( http://www.blogger.com/profile/1246232) varamozhi package. (I use it!)
  2. Minscript keyboard (See http://anjali.port5.com).


Please read the next post for the details about the purpose and content of this blog.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home